Vil du lære mer om internasjonal konfliktløsning og få mer innsikt i deg selv? Bli med på en lærerik, utfordrende og unik bootcamp for fredsspirer. Få redskaper til å kunne gjøre en forskjell! 

Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed» (UNESCOs grunnlov fra 1946)

Hva er grunnen til at vi mennesker går til krig mot hverandre? Hvordan skaper vi en fredelig verden for alle? Hva er globale hovedutfordringer i dag? Hvordan kan du bidra? Fred begynner med deg. Ønsker du å gjøre en forskjell, samtidig som du tør å la deg utfordre og ditt egen tankemønster? Er du klar for et annerledes år sammen med andre engasjerte ungdommer? Gjennom prosjektarbeid, lærerstyrt undervisning, utflukter, øvelser, rollespill og elevdiskusjoner skal vi lære mer om fred, solidaritet og global rettferdighet, – men også gjøre det, leve det!

Dette lærer du:

Innføring i fred- og konfliktfaget og samfunnsvitenskap

Hva er fred? Kan konflikt være noe positivt? Vi lærer mer om fred- og konfliktfaget som fag, sentrale begreper og problemstillinger. Kurset tar for seg ulike former for fredsarbeid, konfliktløsning, konfliktanalyse med utgangspunkt i vår egen erfaring fra egne liv og internasjonale konflikter. Vi skal blant annet gjennomføre sertifiseringskurs i Røde Kors gatemeglingskurs nivå 1 og 2.

Kurset gir også en innføring i samfunnsvitenskaplig forskningsmetode, akademisk skriving, innhold og arbeid, med fokus på fred- og konfliktstudier, statsvitenskap og psykologi.

Bootcamp – fredsarbeider

Å arbeide med fredsarbeid eller konfliktløsning i Norge eller internasjonalt kan være utfordrende. En fredsarbeider trenger derfor å kjenne sine egne styrker og svakheter. På dette kurset vil vi få verktøy som gjør at vi blir bedre kjent med oss selv og lærer hvordan vi kommuniserer med andre på en ikkevoldelig måte. Her blir det mulighet for å komme litt utenfor komfortsonen både psykologisk, fysisk og følelsesmessig, men på en spennende og sosial måte. Undervisningen er en kombinasjon av turer ut i naturen, leker og øvelser og klasseromsundervisning.

Bygge en ‘kultur for fred’ innenfra

Vi mennesker er sammensatte og består av både følelser, tanker, fysisk kropp og noe transpersonlig eller fellesmenneskelig. For å kunne jobbe med hele mennesker vil vi også ta i bruk kreative, -psykologiske og -fysiske former for konflikttransformasjon som tegning og mer bevegelsesorienterte metoder.

I løpet av året vil vi fokusere på å skape et godt samhold i klassen; en kultur for fred. Undervisningen vil være en kombinasjon av lærerstyrt undervisning, diskusjoner, øvelser, turer og leker. 

Internasjonalt fredsarbeid og FN

På dette kurset lærer vi mer om internasjonalt fred- og utviklingsarbeid og hvordan det er å arbeide i felt.  Vi lærer om FN sin historie, FN-strukturen og hvilken rolle FN har spilt i internasjonalt fredsarbeid. Vi vil blant annet besøke andre organisasjoner som jobber internasjonalt, ha eksterne forelesere og gjennomføre rollespill. Vi samarbeider blant annet med Røde Kors, Folk og forsvar og FN-sambandet.

Utvikling, klima og miljø

Klimakrisen er vår tids største trussel mot menneskeheten og henger naturlig nok sammen med fred- og konfliktfaget. Men fortsatt er mange mennesker i verden rammet av fattigdom og brudd på menneskerettigheter av ulike årsaker. Et hovedfokus er på klima- og miljøkrisen og hvilke verktøy vi har for å gjøre en positiv forskjell for klima. Andre temaer er utviklingspolitikk, post-kolonialisme, migrasjon, forbruk, fordeling og fattigdomsbekjempelse.

Tverrkulturell kompetanse og religion

Globalisering, flyktningstrømmer og klimautfordringene er noen av årsakene til at vi ser en verden som er mer og mer sammenvevd på tvers av landegrenser. For å bli en god fredsarbeider må man kunne forstå og akseptere mennesker på tvers av kultur-, språk- og religionsforskjeller. Skaper religion fred eller er det en kilde til konflikt? I løpet av året skal vi bli bedre kjent med religionenes potensiale for fred og for konflikt. Vi vil i løpet av året også lære mer om interkulturell kompetanse og hva som skaper gode multikulturelle samfunn, både gjennnom feltarbeid, prosjekter, lærerstyrt undervisning og ekskursjoner.

Studieturer

Vi skal få spesifikk områdekunnskap knyttet til stedet vi drar på tur. Gjennom forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av studiereiser lærer vi om geografi, politikk, historie og kultur der vi drar. Hvor studiereisene går hvert år er under vurdering og avhenger av interne og eksterne faktorer. De senere årene har klassen reist til Genève i Sveits, til Balkan til Midtøsten. Turene skal ha et faglig innhold og i tillegg gi et sosialt utbytte på turene.

Skolepengene dekker studieturens reise og overnatting, men mat utenom frokost, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av eleven underveis. Det er mulig å velge bort studietur mot et alternativt opplegg.

Praksis eller hovedoppgave

Hvilke emner, land eller organisasjoner er det som interesserer deg mest? Er det en type yrke eller tema du vil utforske mer? I løpet av året vil du få mulighet til å utforske et praktisk eller teoretisk tema som du er spesielt interessert i. I løpet av en praksisperiode på to uker vil du kunne gjennomføre et ‘internship’ eller utvikle en hovedoppgave innenfor et selvvalgt tema. Hovedlærer veileder gjennom hele prosessen fra forarbeid, gjennomføring og etterabeid. Tema, innhold, arbeidsmåte og utførelse bestemmer du selv. Det er også mulig å arbeide i grupper.


Dette trenger du:

  • Gyldig pass og reiseforsikring gjennom hele året.
  • Skrivebok og penn, pc er ikke nødvendig, men nyttig
  • Kamera er ikke nødvendig, men artig.

Lærer på Fred og internasjonal konfliktløsning

Enten det samme sitatet som over eller et annet sitat som kun vises til enheter som nettbrett og mindre (mobil).


~ Sitat av