Gjennom året vil vi lære mer om klima- og miljøspørsmål, både lokalt og globalt. Gjennom lærerstyrt undervisning, gjesteforelesere, elevprosjekter og ekskursjoner vil vi lære mer om naturen, få kunnskap om eksisterende klima- og miljøtiltak lokalt og globalt og politisk beslutningstaking. Sammen med andre engasjerte medelever eller alene vil du kunne fordype deg i de klimautfordringene du synes er viktigst og mest interessant. Case X som avslutter det femte og siste kurset vil være et praktisk felles prosjekt der man sammen planlegger og gjennomfører et politisk- eller praktisk klimaprosjekt.

Frustrert, alarmert og priviligert? Klima, artsmangfold, hav og skog må reddes, men hvordan? På denne linjen kombinerer vi politisk verksted og praktisk arbeid. Målet er å få verktøy til å skape politisk og reell endring. Du. Trengs. Nå.

Derfor vil vi ha en klima- og miljølinje på skolen:

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole står i en tradisjon der man sammen har klart å mobilisere store sosiale grupper til felleshandling når det krevdes. Gjennom å gi enkeltmenneske en følelse av fellesskap, optimisme og handlekraft tror vi at vi også kan lykkes i møte med vår tids klimatrussel. Men vi må ruste oss med kunnskap og verktøy og bidra til samhandling – sammen.

Klimaforandring og tilpasning

Kreativitet er livsnerven til designeren, dette er en egenskap vi alle har, men bruker ulikt. Gjennom året trener vi opp kreativitetsmuskelen med forskjellige øvelser og utfordringer.

Grunnleggende kunnskaper i form, farge og komposisjon

Klimaforandringene skjer i et rivende tempo og har konsekvenser både på mikro- og makronivå. Biologisk mangfold forsvinner i et alarmerende tempo, havnivået stiger, is smelter og avskoging bidrar til. Vi skal lære om de ulike konsekvensene av klimaforandringer for biologisk mangfold, matproduksjon, issmelting, havnivå og så videre.

Klima og samfunn

Klima-trusselen og tilhørende utfordringer som vi står ovenfor i dag krever systemforandringer på et globalt og nasjonalt nivå. Utfordringene kan ikke løses av enkeltaktører og enkeltland alene. For å løse klimaproblemene må vi skape samhandling på tvers av landegrenser og globale ulikheter. Vi skal lære om hvordan de ulike delene av verden opplever klimatrusselen og hvordan den påvirker politiske, økonomiske og kulturelle rammebetingelser globalt. Hvilke avtaler innen klima og miljø, samarbeid mellom land, konflikter, globale organisasjoner. Bosetningsløsninger som landsbyer, bysamfunn, primitive og moderne både boteknisk og organisatorisk.

M.a.o. Bosettinger og mennesket.

Natur- og klimatiltak

For å bidra for å løse klimakrisen må vi forstå naturen, bli glad i den og lære om teknologi og handlemåter som bidrar til et bedre klima. Gjennom turer, kurs og ekskursjoner skal vi lære mer om naturens bæreevne og hvordan vi kan samhandle med den på en bærekraftig måte. Vi skal besøke pilotprosjekter som utvikler bærekraftige måter å skape fornybar energi, gjenvinne søppel, skape bærekraftig matproduksjon og annen produksjon. Vi skal også lære mer om hva som er en bærekraftig livstil som for eksempel mat, klær, oppvarming, transport etc.

Case X

Som en del av kurset vil lærere og elever sammen velge ut et case å fokusere spesielt på. Det kan være en politisk kampanje eller miljøprosjekt som skal planlegges og gjennomføres i løpet av året. Elevenes eget engasjement og interesse vil være avgjørende for dette resultatet. Tanken er at vi lærer best gjennom å gjøre- og at vi trenger å oppleve hva det vil si å selv skape forandring.

Skolepengene dekker studieturens reise og overnatting, men mat utenom frokost, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av eleven underveis. Det er mulig å velge bort studietur mot et alternativt opplegg.

Studietur

Skolepengene dekker studieturens reise og overnatting, men mat utenom frokost, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av eleven underveis. Det er mulig å velge bort studietur mot et alternativt opplegg.

Politisk verksted – å gjøre en forskjell

Kunnskap og handling hører sammen. Å bidra til et bedre klima gjennom egen livstil er viktig, men like viktig er det å jobbe politisk for å skape forandring. I løpet av året skal vi få verktøy til å kunne skape forandring politisk. Gjennom å analysere problemstillinger, identifisere nøkkelaktører og skape kreative politiske løsninger er vi alle i stand til å gjøre en forskjell.

  • Egen datamaskin
  • Tegne- og skrivesaker
  • Tur- og arbeidsklær
  • Gyldig pass og reiseforsikring.