Opptakskriterier og reglement

Vi er en åpen og frilynt skole, uten karakterer, pensum eller eksamen. Tidligere karakterer teller ikke ved opptak, opptakskriteriene ser du under. Reglementet skal bidra til et godt læringsmiljø for alle, og inneholder regler for fravær, atferd, sanksjoner og saksbehandling.

Opptakskriterier

  • Aldersgrense 18 år – du må fylle 18 år innen 31.12 i det aktuelle skoleåret. 
  • Motivasjon for det faglige og sosiale tilbudet på skolen. Derfor er det viktig at du skriver litt om deg selv i søknaden og hvorfor du har lyst til å gå på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole.
  • Vi kan velge å trekke skoleplassen din hvis vi oppdager at det er informasjon om deg som er vesentlig for skolen som skolen ikke har fått.

Reglement

Her ser du utvalgte punkter som skiller seg litt fra andre skoleslag. Skolens grunnregler blir presentert grundig i løpet av de første dagene på skolen.  Da vil du også bli bedt om å undertegne på at du har lest og forstått reglene. 

I tillegg til disse reglene forventer skolen at du opptrer innenfor Norges lover. Lovbrudd gjort på skolen, eller på ekskursjoner i regi av skolen, vil bli håndtert av politiet. Det vil i hvert enkelt tilfelle vurderes hvordan skolen velger å reagere. Du kan risikere å miste skoleplassen. 

Deltakelse

Som elev på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole forplikter du deg til å delta og bidra i undervisning, morgensamlinger, komitéarbeid og arrangementer. Nødvendig fravær skal avtales på forhånd. Du må selv skaffe stedfortreder når det er nødvendig.

Orden og renhold

Du har som elev plikt til å hjelpe til med orden og renhold, inne og ute.

Nattero

Det skal være nattero mellom kl.23:00 og 07:00 på skolens område. 

Atferd

Vold, krenkende språkbruk og atferd (mobbing, tyveri, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering) aksepteres ikke i noen form – verken fysisk, verbalt eller digitalt. 

Alkohol

Det er ikke tillatt å drikke eller oppbevare alkohol på skolen eller i skolens nærområde. Det er ikke lov å drikke alkohol på dager som blir etterfulgt av undervisning eller aktiviteter i skolens regi. De helger det er elevkvelder, er det ikke tillatt å drikke alkohol. Bruk av alkohol på byen som medfører uønsket atferd på skolen, aksepteres ikke. Når det gjelder den enkeltes drikkevaner på byen, skal det skje på en slik måte at normer for god og hensynsfull adferd følges.

Skolepenger

Skolepenger skal betales innen de fastsatte frister. Blir du utvist eller slutter av andre grunner, må du betale skolepenger for de påfølgende seks ukene.